رشد و توسعه یکی از اساسی ترین نیاز های سازمان ها برای رسیدن به رشد و تکامل می باشد.

که برای رسیدن به این منظور اهداف این شرکت توسعه دانش فنی صنعت یاتاقان در کشور می باشد. که برای این منظور در این راستا شرکت واحد تحقیق و توسعه ایجاد نموده است.