تحقیق و توسعه R&D

رشد و توسعه یکی از اساسی ترین نیاز های سازمان ها برای رسیدن به رشد و تکامل می باشد.

که برای رسیدن به این منظور اهداف این شرکت توسعه دانش فنی صنعت یاتاقان در کشور می باشد. بدین منظور در این راستا شرکت واحد تحقیق و توسعه ایجاد نموده است.