کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

در حین مراحل مختلف فرآیند ساخت و بازسازی بازرسی های دقیق به منظور اطمینان از سلامت قطعات ساخته شده و بازسازی شده با مشخصه های استاندارد انجام میشود.

  1. بازرسی

  2. بازرسی ابعادی

  3. کنترل سریال

  4. بازرسی توسط دستگاه آلتراسونیک(U.T)

  5. بازرسی همراه با مایعات نافلز

در جریان فرایند ساخت و بازسازی ارزیابی کامل و جامع بروی کل فرآیندهای بازرسی برای قطعات هر سفارش صورت پذیرفته و در پایان گواهی کیفیت برای سفارش مورد نظر صادر می گردد